dr Paulina Kaczor-Szkodny (doradztwo dofinansowania i dotacje)

Specjalistka ds. monitorowania źródeł finansowania i pozyskiwania finansowania. Pracuje w Łukasiewicz – ITECH w dziale PMO.

Od 2012 roku na stałe związana z tematyką projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Posiada doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat 2012-2022 podczas pracy w administracji publicznej, instytutach naukowo-badawczych oraz w obszarze MŚP. Jest pracownikiem naukowym, aktywnie zajmującym się pisaniem, wdrażaniem oraz rozliczaniem projektów zarówno naukowych, jak i inwestycyjnych (m.in. POIR, POIiŚ, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, MEiN, ARiMR, NAWA, RPO, POWER)
Na przestrzeni lat 2012-2022 zdobyła doświadczenie w przygotowywaniu ofert/wniosków w obszarze edukacji, świadczeń zdrowotnych; pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych, także badań naukowych i statutowych.
Kierownik w wielomilionowych projektach. Posiada doświadczenie w zakresie oceny wniosków: formalnej i merytorycznej oraz przyznawaniu dofinasowania podmiotom podległym.
Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, monografiach, a także udział w konferencjach naukowych. Brała czynny udział w pracach związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych, np. poprzez projekty wdrażające prace B+R finansowane ze środków unijnych.